Shrnutí obchodních podmínek pro službu Předplacené pojistné hlášení

Smlouvu s námi uzavřete on-line na základě vašeho vyplnění a odeslání objednávkového formuláře. Vše vám potvrdíme e-mailem.
Obsahem smlouvy je možnost využívat naši službu pojistného hlášení, jak je definována v samostatných podmínkách s garancí přednostního vyřízení, zjednodušeného objednávání a bez nutnosti platit každé jednotlivé hlášení. Jednotlivá pojistná hlášení se řídí vlastními smluvními podmínkami, se kterými vás seznámíme vždy při objednávce příslušného pojistného hlášení.
Smlouva se uzavírá vždy na 12 měsíců, přičemž si můžete zvolit platbu měsíční či cenově zvýhodněnou platbu na celé období dopředu. Pokud smlouvu neukončíte v období 7 týdnů před jejím aktuálním vypršením, automaticky se obnoví na další období 12 měsíců. Stejné právo máme i my.
Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Souhlasíte s tím, že můžeme s poskytováním služeb započít i před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. Pokud odstoupíte od smlouvy a mezitím jsme pro vás vyřizovali pojistné hlášení, vrátíme vám peníze, ale máme právo naúčtovat vám odměnu za vyřízená pojistná hlášení dle našeho standardního ceníku.

Obecná ustanovení

1.1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím našeho webového portálu či na základě off-line objednávkového formuláře a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 04. 10. 2023.
1.2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:
1.2.1. My, čímž se rozumí společnost Pojistné hlášení s.r.o., se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČO 19928033, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 393821.
1.2.2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:
1.2.2.1. Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
1.2.2.2. Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.2.3. Webový portál, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese https://pojistnehlaseni.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat naše služby.
1.2.4. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho webového portálu.
1.2.5. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho webového portálu.
1.2.6. Smlouvy, kterými se rozumí smlouvy o poskytování služby Předplaceného pojistného hlášení s obsahem vymezeným níže.
1.3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
1.4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.
1.5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.
1.6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy.
1.7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit:
1.7.1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (adr.coi.cz) nebo prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (ec.europa.eu/consumers/odr),
1.7.2. emailem na naší e-mailové adrese,
1.7.3. telefonicky na našem telefonním čísle.
1.8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:
1.8.1. Česká obchodní inspekce,
1.8.2. živnostenské úřady,
1.8.3. Úřad pro ochranu osobních údajů.

Objednávání služeb a uzavírání smluv

2.1. Objednání služeb on-line. Službu Předplaceného pojistného hlášení je na našem webovém portálu možné objednat si tak, že vyplníte a odešlete objednávku na odpovídající stránce našeho webového portálu. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.
2.2. Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy on-line. Objednání služeb prostřednictvím našeho webového portálu provedete vyplněním požadovaných údajů v objednávkovém formuláři, vložením informací do objednávky pomocí příslušného tlačítka, a v dalším kroku poté vyplněním fakturačních a dalších údajů nezbytných pro uzavření smlouvy a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Objednat s povinností platby“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.
2.3. Potvrzení přijetí on-line objednávky. Úspěšné přijetí vaší on-line objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:
2.3.1. potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,
2.3.2. naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.
V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.
2.4. Uzavření smlouvy off-line. Smlouvu o poskytování služby spolu můžeme uzavřít i v běžné listinné podobě tak, že vyplníme a podepíšeme příslušný objednávkový formulář, který odkazuje na tyto obchodní podmínky. Smlouva je pak uzavřena podpisem takového formuláře. V případě uzavření smlouvy tímto způsobem vám bez zbytečného odkladu sdělíme způsob, jak zadat platební údaje pro provádění plateb ve smyslu odstavců 4.1 a 4.2 těchto podmínek.
2.5. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a na základě žádosti vám k vaší smlouvě umožníme přístup.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

3.1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.
3.2. Obsah smlouvy. Smlouvou o poskytování služby Předplacené pojistné hlášení se zavazujeme po dobu trvání této smlouvy:
3.2.1. umožnit při objednávce služby pojistného hlášení na našem webovém portálu zvolit, že má taková objednávka být spojena s touto službou Předplaceného pojistného hlášení, čímž dle technických možností webového portálu může být zjednodušen objednávkový proces a dále se uplatní důsledky uvedené níže v tomto odstavci;
3.2.2. při objednávce pojistného hlášení podle odstavce 3.2.1 těchto podmínek poskytnout na dané objednávané pojistné hlášení slevu ve výši 100 % s rozvazovací podmínkou přetrvání této smlouvy alespoň do konce aktuálního předplaceného období ve smyslu odstavce 5.1 těchto podmínek;
3.2.3. řešit vaše objednaná pojistná hlášení podle odstavce 3.2.1 těchto podmínek přednostně, a to s přihlédnutím k našim aktuálním kapacitním možnostem a vytížení.
Obsahem služby Předplacené pojistné hlášení není samotná služba vyřizování jednotlivých pojistných hlášení. Ta jsou objednávána samostatně přes náš webový portál a řídí se vlastními smluvními podmínkami, se kterými vás seznámíme vždy při objednávce příslušného pojistného hlášení.
3.3. Omezení pojistných hlášení. Službu je možné využívat jen pro objednávky pojistných hlášení pro vlastní pojistné události, tedy pro pojistné události, kde figurujete jako pojistník.
3.4. Doba pro plnění. Nejsme povinni započít s poskytováním služeb až do zaplacení ceny za služby v plné výši dle odstavce 4.1 těchto podmínek.
3.5. Jste-li spotřebitelem, souhlasíte s tím, že můžeme započít s poskytováním služeb před uplynutím 14tidenní lhůty k odstoupení od smlouvy dle odstavce 6.3 těchto podmínek, a berete na vědomí důsledky podle odstavce 6.5 a 6.6 těchto podmínek.
3.6. Omezení poskytování služeb. Naše služby poskytujeme pouze v rámci České republiky.
3.7. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.
3.8. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.
3.9. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.

Platební podmínky

4.1. Frekvence plateb. Za službu dle smlouvy se zavazujete zaplatit nám odměnu za každé započaté předplacené období trvání smlouvy dle odstavců 5.1 a 5.2 těchto podmínek. Při uzavírání smlouvy si můžete zvolit, zda budete platit odměnu:
4.1.1. za celé předplacené období předem najednou, přičemž v tomto případě je odměna splatná ke dni uzavření smlouvy, anebo
4.1.2. ve dvanácti měsíčních splátkách, přičemž první z nich je splatná ke dni uzavření smlouvy a každá další po uplynutí 1 měsíce od předchozí.
4.2. Způsob platby. Odměnu dle odstavce 4.1 lze platit bankovním převodem, případně dalšími způsoby, které dle aktuálních technických možností nabízíme v rámci dokončování objednávky na našem webovém portálu. Na blížící se či aktuální splatnost odměny či její části vás můžeme upozornit e-mailem, nicméně berete na vědomí, že odměna či její část jsou splatné i bez tohoto upozornění v termínech dle odstavce 4.1. Pokud si na základě aktuálních technických možností webového portálu zvolíte, že odměna dle odstavce 4.1 má být automaticky periodicky placena on-line za využití platební brány ComGate (případně jiných podporovaných poskytovatelů on-line plateb dle aktuálních technických možností webového portálu) na základě zadání údajů nezbytných k autorizaci on-line platby platební kartou či obdobným platebním prostředkem, souhlasíte s tím, že vám ze zadané platební karty či obdobného platebního prostředku budeme automaticky strhávat platby dle odstavce 4.1 v den jejich splatnosti, a to i po automatickém prodloužení smlouvy.
4.3. Doba pro zaplacení a následky nezaplacení. Pokud se nepodaří provést platbu dle odstavce 4.1 těchto podmínek ani do 7 dnů od její splatnosti, máme právo od smlouvy odstoupit; v takovém případě se obdobně uplatní následky podle odstavce 6.6 těchto podmínek.
4.4. Elektronické zasílání daňových dokladů. Souhlasíte s tím, že faktury (daňové doklady) vám budeme vystavovat a zasílat v elektronické podobě na váš e-mail zadaný při objednávce.

Trvání a prodlužování smlouvy

5.1. Předplacené období. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 12 měsíců, nehledě na zvolenou frekvenci plateb.
5.2. Automatické prodlužování a možnost ukončení smlouvy. Pokud alespoň 7 týdnů před aktuálním datem ukončení smlouvy nesdělí kterákoli smluvní strana té druhé, že si další prodloužení smlouvy nepřeje, smlouva automaticky se prodlouží o další předplacené období 12 měsíců. V opačném případě smlouva skončí ke dni její aktuální expirace.

Právo na odstoupení od smlouvy

6.1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.
6.2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů, a to z důvodů:
6.2.1. zneužití objednávkového systému našeho webového portálu,
6.2.2. uvedení chybných údajů při objednávání služeb,
6.2.3. objednání služeb za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud byla služba za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho webového portálu,
6.2.4. dalších hodných zvláštního zřetele.
6.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
6.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, a dalších, pokud tak stanoví právní předpis.
6.5. Odstoupení od částečně splněné smlouvy. Pokud odstoupíte ve 14tidenní lhůtě od smlouvy, s jejímž plněním jsme s vaším souhlasem již započali, máme právo požadovat úhradu poměrné části sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy, a o tuto částku ponížit vracené prostředky.
6.6. Odstoupení od smlouvy po objednání pojistného hlášení: Pokud odstoupíte od smlouvy a mezitím jsme pro vás vyřizovali pojistné hlášení, vrátíme vám peníze zaplacené za předplatné. Vzhledem k tomu, že tím nicméně dojde ke zrušení celé smlouvy, máme právo naúčtovat vám odměnu za vyřízená pojistná hlášení dle jejich standardního ceníku platného v době jejich objednání.
6.7. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak vyplněním vzorového formuláře, který je Přílohou 1 těchto obchodních podmínek, a jeho odesláním na adresu našeho sídla, nebo osobně v naší provozovně.
6.8. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.
6.9. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

Reklamace

7.1. Reklamační doba. Reklamovat u nás můžete vady služeb v obecné tříleté promlčecí době.
7.2. Naše odpovědnost za vady. Odpovídáme vám za to, že služba bude poskytnuta řádně a včas a v souladu s její specifikací dle smlouvy – tedy že splníme svou část dohody.
7.3. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám, pokud jste vadu sami způsobili, nebo pokud byla způsobena okolnostmi mimo naši kontrolu. Součástí odpovědnosti za službu Předplaceného pojistného hlášení není odpovědnost za jednotlivá uplatněná pojistná hlášení; ta se řídí vlastními smluvními podmínkami, se kterými vás seznámíme vždy při objednávce příslušného pojistného hlášení.
7.4. Doba pro uplatnění práva. Vaše právo z odpovědnosti za vady jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v reklamační době.
7.5. Práva z odpovědnosti za vady. Byla-li služba poskytnuta vadně, máte právo na doplnění toho, co plněno nebylo, nebo na přiměřenou slevu z ceny. Pokud vadné poskytnutí služby představuje podstatné porušení smlouvy, máte právo od smlouvy odstoupit.
7.6. Náležitosti reklamace. Je nutné před nám veškeré informace, které nám umožní posouzení oprávněnosti reklamace. Při reklamaci je třeba sdělit, jakou vadu reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
7.7. Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni. V případě, že
reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.
7.8. Náhrada nákladů reklamace. V případě reklamace máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady účelně vynaloženy.
7.9. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Změna podmínek

8.1. Máme právo čas od času tyto podmínky přiměřeně změnit. O změně těchto podmínek vás vhodným způsobem informujeme alespoň měsíc před její účinností, a to zasláním upozornění na změnu na vaši e-mailovou adresu. Pokud budete využívat služby i po změně podmínek, vztahují se na vás podmínky v nové podobě. Máte právo před dnem nabytí účinnosti oznámené změny podmínek právní vztah s námi ke dni účinnosti navrhované změny podmínek ukončit výpovědí.