Shrnutí obchodních podmínek

Jakmile odešlete prostřednictvím našeho webového portálu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.
Platbu proveďte do 7 dnů od uzavření smlouvy. Do provedení platby nejsme povinni poskytnout vám sjednané služby. Souhlasíte s tím, že můžeme s poskytováním služeb započít i před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy.
Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Kdy od smlouvy není možné odstoupit, naleznete v plném znění obchodních podmínek.
Pokud jste spotřebitelem, máte právo reklamovat vadné splnění služby z naší strany. Jak přesně reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete dále v obchodních podmínkách.

Obecná ustanovení

1.1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím našeho webového portálu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01. 06. 2023.
1.2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:
1.2.1. My, čímž se rozumí společnost Pojistné hlášení s.r.o., se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČO 19928033, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 393821.
1.2.2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:
1.2.2.1. Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
1.2.2.2. Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.2.3. Webový portál, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese https://pojistnehlaseni.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat naše služby.
1.2.4. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho webového portálu.
1.2.5. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho webového portálu.
1.2.6. Smlouvy, kterými se rozumí smlouvy o poskytování služeb s obsahem vymezeným níže.
1.3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
1.4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.
1.5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.
1.6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy.
1.7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit
1.7.1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (adr.coi.cz) nebo prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (ec.europa.eu/consumers/odr),
1.7.2. emailem na naší e-mailové adrese,
1.7.3. telefonicky na našem telefonním čísle.
1.8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:
1.8.1. Česká obchodní inspekce,
1.8.2. živnostenské úřady,
1.8.3. Úřad pro ochranu osobních údajů.

Objednávání služeb a uzavírání smluv

2.1. Objednání služeb. Služby na našem webovém portálu je možné objednat si tak, že vyplníte a odešlete objednávku prostřednictvím našeho webového portálu. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.
2.2. Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy. Objednání služeb prostřednictvím našeho webového portálu provedete vyplněním požadovaných údajů v objednávkovém formuláři, vložením informací do objednávky pomocí příslušného tlačítka, a v dalším kroku poté vyplněním fakturačních a dalších údajů nezbytných pro uzavření smlouvy a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Objednat s povinností platby“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.
2.3. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:
2.3.1. potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,
2.3.2. naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.
V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.
2.4. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a na základě žádosti vám k vaší smlouvě umožníme přístup.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

3.1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.
3.2. Obsah smlouvy. Dle uzavřené smlouvy se zavazujeme poskytnout sjednané služby a vy se zavazujete zaplatit nám sjednanou odměnu a poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
3.3. Obsah služeb:
3.3.1. V rámci našich služeb „pojistného hlášení“ za vás vyřídíme administrativu související s nahlášením pojistné události, kterou nám popíšete v rámci objednávky, a to dle údajů a dokumentů, které v objednávce poskytnete. V tomto ohledu se zavazujete, že poskytnuté údaje a dokumenty budou aktuální, úplné a správné. Součástí poskytované služby je nahlášení pojistné události pojišťovně.
3.3.2. Obsahem služeb z naší strany není expertní analýza situace, včetně zhodnocení stavu či pravděpodobnosti získání pojistného plnění od pojišťovny. Stejně tak vás nejsme povinni poučovat o tom, že vámi poskytnutá dokumentace není vhodná či způsobilá s ohledem na požadované pojistné plnění.
3.3.3. Výše uvedené nebrání tomu, abychom, dle našeho uvážení, požadovali doplnění údajů či dokumentů či zaslání dodatečných informací a poskytnutí součinnosti z vaší strany k tomu, abychom mohli naše závazky plynoucí ze smlouvy řádně splnit.
3.3.4. Berete na vědomí, že není naším závazkem vymoci pojistné plnění z pojišťovny, ani v rámci hlášení pojistné události podniknout takové kroky, které zajistí úspěšné vyplacení pojistného plnění. Naší odpovědností je zajistit prvotní zpracování administrativy spojené s nahlášením pojistné události a předání podkladů příslušné pojišťovně. Uvedené nevylučuje použití garance vrácení peněz dle odst. 3.6 těchto podmínek.
3.4. Zmocnění pro umožnění nahlášení pojistné události. Abychom za vás mohli nahlásit pojistnou událost, budeme potřebovat vaše zmocnění. To nám uzavřením smlouvy udělujete k tomu, abychom vás zastupovali ve věci hlášení pojistné události, která je předmětem smlouvy a kde vystupujete v pozici pojistníka, a abychom činili veškeré související úkony, včetně komunikace s příslušnou pojišťovnou (či třetími osobami, je-li to nezbytné k řádnému nahlášení dané pojistné události), dokládali informace a potřebné dokumenty, a přijímali související písemnosti, a dále a od pojišťovny požadovali a obdrželi informaci o výši vyplaceného pojistného plnění. Jsme oprávněni zvolit si zástupce. V případě, že si zvolíme více zástupců, může každý jednat samostatně. Zmocnění v tomto rozsahu jste povinni nám na vyžádání potvrdit také udělením samostatné výslovné plné moci zvláštním dokumentem dle Přílohy 2 těchto podmínek, pokud se nedohodneme na jiném znění.
3.5. Doba pro plnění. Nejsme povinni započít s poskytováním služeb až do zaplacení ceny za služby v plné výši dle odstavce 4.2 těchto podmínek. Následně jsme povinni poskytnout vám služby bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k našim aktuálním kapacitním možnostem a vytížení.
3.6. Jste-li spotřebitelem, souhlasíte s tím, že můžeme započít s poskytováním služeb před uplynutím 14tidenní lhůty k odstoupení od smlouvy dle odstavce 5.3 těchto podmínek, a berete na vědomí důsledky podle odstavce 5.5 těchto podmínek.
3.7. Garance vrácení peněz. V případě, že dojde ke konečnému odmítnutí vyplacení pojistného plnění na základě námi nahlášení pojistné události, máme právo dle naší volby poskytnout vám dodatečnou slevu na poskytnuté služby až ve výši 100 % zaplacené částky. Tato garance se neuplatní zejména v případech, kdy negativní výsledek byl způsoben převážně podklady dodanými z vaší strany či neposkytnutím požadované součinnosti.
3.8. Omezení poskytování služeb. Naše služby poskytujeme pouze v rámci České republiky.
3.9. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.
3.10. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.
3.11. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.

Platební podmínky

4.1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit bankovním převodem, případně dalšími způsoby, které dle aktuálních technických možností nabízíme v rámci dokončování objednávky na našem webovém portálu.
4.2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit před poskytnutím služeb, nejpozději do 7 dnů od uzavření smlouvy; jinak máme právo od smlouvy odstoupit. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.
4.3. Elektronické zasílání daňových dokladů. Souhlasíte s tím, že fakturu (daňový doklad) vystavíme a zašleme vám v elektronické podobě na váš e-mail zadaný při objednávce.

Právo na odstoupení od smlouvy

5.1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.
5.2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů, a to z důvodů:
5.2.1. zneužití objednávkového systému našeho webového portálu,
5.2.2. uvedení chybných údajů při objednávání služeb,
5.2.3. nemožnosti poskytnout vám služby kvůli nevhodným či nesprávným podkladům,
5.2.4. objednání služeb za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud byla služba za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho webového portálu,
5.2.5. dalších hodných zvláštního zřetele.
5.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
5.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, a dalších, pokud tak stanoví právní předpis.
5.5. Odstoupení od částečně splněné smlouvy. Pokud odstoupíte ve 14tidenní lhůtě od smlouvy, s jejímž plněním jsme s vaším souhlasem již započali, máme právo požadovat úhradu poměrné části sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy, a o tuto částku ponížit vracené prostředky.
5.6. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak vyplněním vzorového formuláře, který je Přílohou 1 těchto obchodních podmínek, a jeho odesláním na adresu našeho sídla, nebo osobně v naší provozovně.
5.7. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.
5.8. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

Reklamace

6.1. Reklamační doba. Reklamovat u nás můžete vady služeb v obecné tříleté promlčecí době.
6.2. Naše odpovědnost za vady. Odpovídáme vám za to, že služby budou poskytnuty řádně a včas a v souladu s jejich specifikací dle smlouvy – tedy že splníme svou část dohody.
6.3. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám, pokud jste vadu sami způsobili, nebo pokud byla způsobena okolnostmi mimo naši kontrolu. Stejně tak právně neodpovídáme za výsledek posouzení vašeho nároku pojišťovnou; to nevylučuje možnost využití garance vrácení peněz podle těchto obchodních podmínek.
6.4. Doba pro uplatnění práva. Vaše právo z odpovědnosti za vady jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v reklamační době.
6.5. Práva z odpovědnosti za vady. Byla-li služba poskytnuta vadně, máte právo na doplnění toho, co plněno nebylo, nebo na přiměřenou slevu z ceny. Pokud vadné poskytnutí služby představuje podstatné porušení smlouvy, máte právo od smlouvy odstoupit.
6.6. Náležitosti reklamace. Je nutné před nám veškeré informace, které nám umožní posouzení oprávněnosti reklamace. Při reklamaci je třeba sdělit, jakou vadu reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
6.7. Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.
6.8. Náhrada nákladů reklamace. V případě reklamace máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady účelně vynaloženy.
6.9. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.